Vilkår

-for deltakelse på Ekte Naturkrefters arrangement

Vilkår gjelder for alle arrangement som i regi av foreningen Ekte Naturkrefter (org.nr. 987135379), hvis ikke andre vilkår er gitt særskilt for det enkelte arrangement.

Kontaktperson:
Foreningen Ekte Naturkrefter: Lars Jørgen Haga tlf 95149343, mail: lars.haga@gmail.com

Omfang:
Betaling dekker kun det som er oppgitt i tokt og/eller aktivitets beskrivelse. En slik beskrivelse vil bli publisert på www.naturkrefter.no og/eller sendt på e-post til den enkelte deltaker. Deltakere forplikter seg også til å følge med på den informasjon som til en hver tid blir gitt om det enkelte arrangement enten på e-post eller hjemmesiden gitt over.

Betalingsfrist:
Beløpene betales etter påmelding i rett tid og uoppfordret til kontonummer 93650734872, og skal være disponibelt på mottagers konto angitte dager. Betaingsfristene er absolutte. Utelatelse her anses som kontraktsbrudd og inkassovarsel kan sendes.

Påmelding:
Etter at deltakeren har meldt seg på et tokt kan ikke plassen overdras til andre uten samtykke fra Ekte Naturkrefter. Uavhengig av årsak vil betaling til hele arrangementet være obligatorisk etter påmelding.

Myndighet:
Deltagerne forventes å følge anvisninger fra turlederne. Ved uønsket eller farlig adferd eller ved bruk av rusmidler vil arrangøren forbeholde seg rett til å bortvise vedkommende basert på eget skjønn og i samråd med skipper, eventuelt uten forutgående advarsel. I en slik situasjon hvor deltakeren ikke kan fortsette toktet, vil vedkommende bli henvist til nærmeste kommunikasjonspunkt (tilgang til tog, buss eller drosje). Deltakeren får ikke refundert deltakeravgiften og må selv dekke reiseutgifter og andre utgifter dette medfølger. Deltakere under 18 år skal ha skriftlig godkjenning fra foreldre. Alle deltakerne skal ha en kontaktperson som det til enhver tid er mulig å få tak i.

Ansvar:
Ekte Naturkrefter kan ikke, uavhengig av årsak stilles ansvarlig for noen former for materielle, økonomiske eller personskader som den enkelte deltaker måtte på dra seg i eller i forbindelse med våre arrangement. Alle har et kolektivt ansvar for å dekke og forsikre seg for sine tap og skader. Det forventes at alle deltakere tegner egen reiseforsikring som dekker det aktuelle arrangement. Så lenge vi er på sjøen vil den enkelte forsikring som båten til en hver tid har begrense båtens og Ekte Naturkrefter sitt ansvar. Når deltakerne er i land og på utflukter, har deltakerne selv ansvar for egen sikkerhet. Deltagerne er også under hele turen ansvarlige for sine egne eiendeler og handlinger.

Det tas værforbehold og forbehold om mulige justeringer i programmet. Foreningen tar forbehold og kan ikke ta ansvar eller belastes økonomisk for ekstra utgifter eller skade som er forårsaket av forhold uten for egen kontroll. Dette kan være feil ved skuta, dårlig vær, forsinkelser forårsaket av dårlig vær eller uventet prisendring. Hver enkelt deltaker er ansvarlig for å dekke seg selv ved å tegne egen forsikring. Alle har et kolektivt ansvar for å dekke og forsikre seg for sine tap og skader. Foreningen tar ikke ansvar for transport til og fra oppmøtepunktet, men legger til rette for at man kan reise sammen. Ved store skader på skipet som forhindrer at den kan benyttes, skipsforlis eller konkurs oa. vil skuteleia refunderes delvis eller helt til foreningen og disse pengene blir da brukt til å arrangert en tilsvarende tur for deltagerne. Utover disse pengene kan ikke foreningen stille med egne midler. 

Det forutsettes at den enkelte deltaker gjør seg innforstått med disse vilkårene.


Vi ser frem til å møte dere på et eller flere av våre arrangement.
Comments